top of page

Vann til industrien i Orkland

Industrien i Orkanger er i rask vekst. Med økende aktivitet og befolkningsvekst har det oppstått press på de eksisterende drikkevannskildene.

For å ligge i forkant av utvilklingen har Thamsklyngen tatt initiativ til en kartlegging av bruken av drikkevann til prosessformål og kjøling. Undersøkelsen har også identifisert alternative kilder for vann til industrielle formål.

Resultatene fra utredningen ble presentert i et møte på Kuben 22. juni 2023. Resultatene er svært lovende, og danner et godt kunnskapsgrunnlag.

Hovedkonklusjonen er at det finnes et stort overskudd av tilgjengelig vann for industrielle formål. Det bør arbeides målrettet med utvikling av nye vannkilder, slik at tilgjengeliget av vann til prosess og kjøling ikke blir en flaskehals fremover.

Hovedfunn:

  1. Industrien forventer at forbruk av vann vil øke med 37% om 5-10 år.

  2. Dagens forbruk ligger på cirka 1,9 millioner kubikkmeter per år, mens det forventede fremtidige forbruket øker til 2,6 millioner kubikkmeter.

  3. Kjølevannsforbruket er forventet å reduseres gjennom planlagte tiltak mot sjøvannskjøling.

  4. Forbruket av prosessvann, spesielt til næringsmiddelproduksjon, forventes å øke betydelig.

  5. Det finnes minst åtte mulige vannkilder i området. Med forventet forbruk vil alle unntatt Vasslivatnet ha tilstrekkelig kapasitet.

  6. For å sikre tilstrekkelig vannforsyning og minimumsvannføring i tilsluttede elver vil noen vannkilder kreve inngrep for å etablere økt magasinkapasitet.

  7. Det er foretatt en innledende vurdering av vannkvalitet. Det anbefales at det gjennomføres grundige vurdering av vannkvaliteten i de mest aktuelle vannkildene basert på partikkelinnhold og behovet til næringsmiddelproduksjon.

  8. En trafikklysmodell er utviklet for å vurdere ulike faktorer som kapasitet, reguleringsbehov, avstand, vannkvalitet og brukerinteresser. Basert på denne modellen, ser de fleste vannkildene ut til å være aktuelle, med unntak av Hostovatnet og Laugen, som har visse begrensninger.

Her kan du lese hele rapporten:

Vannprosjektet Thamsklyngen 2023
.pdf
Download PDF • 674KB
Vedlegg - Hydrologisk rapport
.pdf
Download PDF • 4.22MB

Comentários


bottom of page