top of page

Oppstart av kompetansegruppen effektiv produksjon


BILDE: Prosjektleder John Kåre Solem i Thamsklyngen. FOTO: Kajsa Selnes / AD


Effektiv produksjon var temaet på Thamsklyngen sin første kompetansegruppe

I slutten av november arrangerte Thamsklyngen oppstartsmøte av kompetansegruppen effektiv produksjon. Dette er klyngens første kompetansegruppe, og den har et eget gruppestyre bestående av Torbjørn Evjen (HAMOS), Erik Dragset (Simpro), Erlend Gjønnes (Orkel) og Bjørn Saugestad (Elkem Thamshavn). På generelt basis skal kompetansegruppene være en møteplass for klyngedeltagerne, en grobunn for nye samarbeidsprosjekt og at vi sammen skal lære av hverandre. I tillegg skal kompetansegruppene bidra til at Orkdalsregionen og Trøndelag blir best i landet på sirkulær økonomi. Det var ca. 40 deltagere på møtet i Damphuset, noe som ga Thamsklyngen en god mulighet til å høste gode erfaringer. Dette er meget nyttig når gruppestyret skal etablere konkrete fokusområder for å jobbe videre med i kompetansegruppen effektiv produksjon. Møtets agenda var nettopp å få input fra klyngedeltagerene, og høre hva som er de største flaskehalsene i forhold til effektivisering av interne prosesser i bedriften innenfor både produksjon og administrasjon. En fellesnevner for mange av bedriftene var utfordringer knyttet til prosjektledelse, intern kommunikasjon, styringsverktøy og hva som ligger av muligheter i digitalisering av prosesser. Dette er alle områder vi må dykke mer ned i løpet av neste år.


BILDE: fra venstre: Inge Mardahl (Mardahl Maskin), Jens Djupvik (Elkem Thamshavn) og Ronny Mehlum (Orkdal kommune). FOTO: Kajsa Selnes / AD


I starten handler det mye om å bli kjent slik at vi lærer hverandres styrker og svakheter. Da blir det enklere å skape innovasjonsprosjekt sammen. Videre ble det lagt vekt på at vi i felleskap skal bygge en identitet rundt Thamsklyngen, og etablere best practices på forskjellige områder. - Kompetansegruppene i Thamsklyngen er en møteplass for både store og små virksomheter, samt en arena hvor flere enn kun daglig leder og administrerende direktør deltar. Det er som regel andre avdelinger og roller i bedriftene som vet mer nøyaktig hvor skoen trykker mest. Oppmøtet her i dag er et konkret bevis på det, beskriver Torbjørn Evjen og John Kåre Solem.


BILDE: Gruppeleder i kompetansegruppen effektiv produksjon Torbjørn Evjen (HAMOS). FOTO: Kajsa Selnes / AD


Gruppestyret i kompetansegruppen vil nå samle mottatte innspill, og legge fram et mandat på veien videre på Thamsklyngen sitt styremøte i slutten av desember. Dette vil legge grunnlaget for aktivitetene gruppa og de aktuelle klyngedeltagerne skal gjennomføre i 2019. Thamsklyngen vil også lansere flere kompetansegrupper neste år. Vi har blant annet kartlagt behov for kompetansegrupper innenfor området logistikk og transportflyt - og en CFO-gruppe.

Comentarios


bottom of page