top of page

Kompetansegruppen effektiv produksjon

Oppdatert: 12. mai 2023


BILDE: Berit Arntsen (t.v.) i Næringshagen i Orkdalsregionen, Vidar Harsvik i Midtnorsk Opplæring og Rune Vatn i Simpro. FOTO: Kajsa Selnes / AD


Et lærerikt og suksessfullt oppstartsmøte i Damphuset rett før jul

Gruppestyret i kompetansegruppen effektiv produksjon fikk mange gode innspill fra bedriftene på utfordringer i forhold til effektiv produksjon, og hvordan Thamsklyngen kan jobbe videre med dette. Formålet med idemyldringen som ble arrangert før jul var å finne riktig tilnærming og spesifisere flere konkrete fokusområder å jobbe videre med. Det var et godt oppmøte, og det var en god representasjon av personer fra operativ drift. Kompetansegruppen skal være en faglig møteplass og læringsarena for ansatte i klyngebedriftene.


Kort oppsummering av økten

Mange av innspillene kom på å få etablert best practice i ulike emner, hvordan vi skal finne en arena å diskutere konkrete ting i felleskap når vi har utfordringer, eller når vi vil utvikle noe nytt. Det var også fokus på kompetanseprofiler, og hvordan vi kan tilegne oss ny kunnskap innenfor forskjellige fagfelt som er viktige for bedriftene i regionen. En annen fellesnevner var at dere ønsket å bli bedre kjent med hverandre slik at vi kan lære hverandres styrker og svakheter. Da blir det lettere å vite hva naboene ønsker av varer og tjenester, samt å vite eksakt når de ønsker det. En sterkt kjennskap med høy tillit skaper sterke relasjoner oss imellom. Å bygge en klynge som kan være en arena for dette blir derfor svært viktig. I tillegg var det mange gode diskusjoner rundt IT og digitalisering. For å spisse denne gruppas tema ønsker vi i tillegg å etablere egne kompetansegrupper på fagfeltene: IT og digitalisering, CFO-gruppe og logistikk & vareflyt. Alle kompetansegruppene vil ha egne gruppestyrer og egne årshjul, så her kommer jeg tilbake med mer informasjon. I ettertid har jeg også hørt at flere av deltagerne på oppstartsmøtet har tatt kontakt med nabobedriftene, og flere nye samarbeid og erfaringsutvekslinger har blitt i igangsatt. Det er veldig bra!


Kompetansegruppen sitt mandat

Gruppestyret bestående av gruppeleder Torbjørn Evjen (HAMOS), Erlend Gjønnes (Orkel), Erik Dragset (Simpro) og Bjørn Saugestad (Elkem Thamshavn) har jobbet videre med innspillene, og presenterte et mandat og et årshjul med tilhørende aktiviteter til styret i Thamsklyngen i desember 2018. Det vedtatte mandatet: kompetansegruppa effektiv produksjon skal ha fokus på effektivisering av interne prosesser i bedriften innenfor både produksjon og administrasjon. Tema for 2019 er å bli bedre kjent, og det er utarbeidet et årshjul med forskjellige typer aktiviteter. Formålet er å skape en relevant møteplass hvor vi kan utveksle informasjon og dele erfaringer innenfor fagfeltet effektiv produksjon.


Effektiv produksjon sine planlagte aktiviteter

Alle som er klyngedeltager i Thamsklyngen kan fritt melde seg på arrangementene i de ulike kompetansegruppene klyngen har.Vi begynner med er bedriftsbesøk hos Elkem Thamshavn hvor verksdirektør Bjørn Saugestad vil vise oss hvordan de jobber med effektivisering. Senere i mars inviterer vi til et frokostmøte hos Simpro hvor de forteller hvordan de har implementert og systematisk jobber med metodikken 5S (standardisert opprydning i fabrikk). Hvis noen av dere ønsker enn mer utfyllende rapport fra oppstartsmøtet eller har andre spørsmål, så ta kontakt med meg.

Comments


bottom of page