top of page

Vi ser framover og prøver å planlegge vårenVi er inne i ei spesiell tid hvor alle blir direkte eller indirekte rammet på en eller annen måte. Håpet er at de smittetiltakene vi sammen har satt i verk gir oss en snarlig virkning slik at spredningen reduseres.

Et av de mange tiltakene er digitaliserte møter, som betyr at klyngens studieturer blir flyttet mot sommeren. Vi kommer tilbake med mer informasjon. Før vi ønsker alle klyngedeltakerne en riktig god påske, så ønsker vi å orientere kort om noen av de kommende klyngeprosjektene. Hvis disse er relevante for deg - ta kontakt.

Thamsklyngens klima- og energigruppe har vært operativ i et års tid. I klima- og energigruppa deltar klyngedeltakerne Orkland Energi, Norsk kylling, ReMidt, Tensio og Orkland kommune. Gruppas mål er å initiere prosjekter som kan bidra til sikker energiforsyning, lavest mulig klima- og miljøfotavtrykk og bedret konkurranseevne for bedriftene i klyngen. Per i dag har gruppa to utredningsprosjekter i tidlig fase på trappene:

Prosjekt 1: Kraftforsyningssituasjon - øke tilgang på el. kraft

Regionens kraftforsyning

Orkland og omegn er en viktig næringsregion, og vi har en stor og variert industri. Vi ønsker også i framtida å være en attraktiv lokasjon for næringsvirksomhet, og tilgang på elektrisk kraft er i så måte et viktig bidrag for å tiltrekke seg nye bedrifter og nyetableringer.

Dette har initiert et prosjekt hos Thamsklyngens klima- og energigruppe med følgende mål:

 • Analyse av dagens forsyningssituasjon (2020)

 • Identifisere og gjennomføre tiltak for å øke nettkapasitet på kort og mellomlang sikt (1-5 år)

 • Bidra til en langsiktig løsning på kraftforsyningen til regionen (5 + år)

Ta kontakt med klyngeleder hvis du vil vite mer, eller være med på prosjektet.

Prosjekt 2: Konseptstudie biogass og lokal transport


Samme gruppe skal også starte en konseptstudie nå i vår. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å identifisere både kortsiktige og langsiktige tiltak som svarer på følgende kriterier:

 • Reduksjon i utslipp fra transport og stasjonær energibruk

 • Redusere den samlede bruken av energi innenfor klyngeområdet

 • Økt utnyttelse av lokale/regionale ressurser

 • Sikre tilgang på ren energi og tilstrekkelig elektrisk effekt

 • Utnytte miljømessige og økonomiske synergier

Dette gir oss muligheter til å se nærmere på: utnyttelse av spilldamp fra prosessindustrien, ren energi til transport og lokal utnyttelse av organisk avfall til produksjon av biogjødsel og biogass.

Ta kontakt med klyngeleder hvis du vil vite mer, eller være med på prosjektet.

Kompetansegruppen effektiv produksjon: skape et eget kompetansemiljø


Kompetansegruppa effektiv produksjon har jobbet effektiv med ulike lean-prosjekt i 2019/2020 - bla. et 5S-prosjekt med MainTech.

På sensommeren planlegger vi å starte et nytt klyngeprosjekt kalt Team Performance. Formålet er å skape et eget lokalt kompetansemiljø blant klyngens produksjonsbedrifter. Prosjektet omhandler innhenting av data fra ulike produksjonslinjer, og hvordan disse kan utnyttes til å forbedre prosesser. Vi ser både på hvilken data som skal innhentes, hvordan dette kan forankres på enklest måte visualiseres. Systemet er planlagt bygd opp i Microsoft Power BI.

Hovedmålet med prosjektet er å sette alle ansatte i stand til selv å drive strukturert forbedring på konkrete og målbare indikatorer.

 • Økt involvering

 • Økt kompetanse

 • Økt motivasjon

 • Økt forbedringstakt

Ta kontakt med klyngeleder John Kåre Solem for å bli med på dette samarbeidet.


Thamsklyngen ønsker herved alle klyngedeltakerne en riktig god påske!

Comments


bottom of page